Synoda 2021-2023

Farnost Rosice vás zve k účasti na přípravě synody

Jakou chcete církev? Jsou věřící svědky naděje evangelia? Najde v církvi místo každý? Co se osvědčilo v životě našich společenství? Kde je ještě prostor pro zlepšení? Jak se nám spolu putuje?

Blíží se další synoda, setkání biskupů celé katolické církve ve Vatikánu, která nese podtitul Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání. Papež František zve všechny místní farní společenství ke společné přípravě této synody tak, aby co nejvěrněji ukázala skutečný stav katolické církve v oblasti společného putování.

Jak jsme na tom v Rosicích? To bude téma tří připravovaných setkání. Členové a příznivci farnosti, věřící jiných místních církví i další lidé dobré vůle, kteří mají zájem o dění v naší farnosti jsou zváni na setkání, která věnujeme modlitbě, reflexi a přípravě materiálu pro brněnskou diecézi, potažmo synodu jako takovou.

Setkání se uskuteční ve dnech

  • 5. listopadu po mši v kostele sv. Martina v Rosicích,
  • 3. prosince na faře v Rosicích,
  • 7. ledna na faře v Rosicích

vždy po večerní mši svaté, která začíná v 18:00.

Je to už víc než půl století, co se katolická církev přihlásila k tomu, že usiluje o přiblížení se současnému životu člověka, chce mu být mu nablízku a zbytečně neklást překážky mezi člověka a Boha. Toto úsilí nazval papež Jan XXIII. slovem aggiornamento. Současná synoda usiluje o reflexi dosavadní práce. Cílem je zjistit, jaké mechanismy pomáhají žít společenství věřících, co umožňuje spoluúčast všech na životě božího lidu a jak se může církev otevírat svému poslání v současných podmínkách. Jednoduše: jak se nám spolu putuje a jak se nám daří hlásat evangelium v souladu s posláním křesťanů? Společná cesta Božího lidu, který se shromažďuje a jde společně s Kristem se nazývá synodalita. Tak lze chápat i hlavní téma synody, jejíž závěrečná část ve Vatikánu se bude konat v říjnu 2023.

První páteční setkání věnujeme modlitbě za naši farnost a přípravu synody. Požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl a inspiroval. Představíme i témata, nad kterými se můžeme zamýšlet, modlit se za ně a vyjádřit se k nim při druhém prosincovém setkání. Tato schůzka nabídne prostor k naslouchání různým názorům a pohledům na věc. Třetí, lednové, setkání věnujeme formulaci závěrů, ke kterým jsme společně došli a které odešleme na diecézní úroveň.

Jako východisko nám poslouží těchto pět témat. Věříme, že i vy k nim máte co říct. Za všechny názory, zkušenost a podněty děkujeme!

NASLOUCHAT 

Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez předsudků. Komu dluží naše místní církev naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí lidé a ženy? Jak spolupracujeme se zasvěcenými lidmi? Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání?

UJMOUT SE SLOVA 

Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně, tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti. Jak v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez dvojakostí a oportunismu? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se nám daří říct to, co nám leží na srdci?

SLAVIT 

„Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr našemu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii a vykonávání úlohy posvěcování? Jaký prostor má služba lektora a akolyty?

AUTORITA A SPOLUÚČAST 

Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spoluúčast a spoluzodpovědnost. Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jak uplatňovat autoritu v naší místní církvi? Do jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují farní orgány? Přináší své plody? 

ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT 

V synodálním stylu se rozhoduje na základě rozlišování, na základě souhlasu, který vyplývá ze společné poslušnosti Duchu Svatému. Jaké postupy a jaké metody používáme při společném rozlišování a rozhodování? Jak je můžeme vylepšit? Jak propojujeme fázi poradní s fází rozhodovací, proces tvorby rozhodnutí s procesem přijetí rozhodnutí? Jak a jakými prostředky podporujeme transparentnost a zodpovědnost?

Zajímá vás synodální proces a nemáte čas se zúčastnit společného setkávání? Máte několik možností, jak se přesto zapojit.

Máte zajímavý podnět nebo zkušenost, kterou chcete přispět do společné debaty?

  • Pošlete svůj podnět na email [email protected].
  • Sledujte facebookovou skupinu Synoda 2021 – 2023 a komentujte tamní příspěvky.
  • Kontaktujte koordinátorku farnosti Janu Lokajovou nebo otce Jana Klímu se svými osobními podněty a připomínkami.

Nezapomínejme se za celou synodu, její přípravu i výsledky modlit.

Více informací k tématu najdete na webu cirkev.cz.